ការយល់ដឹង​អំពី​សេវាកម្ម​ធានារ៉ាប់រង​ពិតជា​សំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​បុគ្គលិក​របស់​ ​មេគង្គ ​ម៉ាយ​ក្រូ​អិុន​សួរេន ​ភី​អិល​ស៊ី ​ក្នុង​ការបំពេញតួនាទី​ជា​មន្រ្តី​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ធានារ៉ាប់រង​ដ៏​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ដល់​អតិថិជន​ ​។ ​ដូចនេះ​ដើម្បី​ធានា​អោយ​បាន​នូវ​គុណភាព​ ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ធ្វើ​ការចែករំលែក​នូវ​ បទពិសោធ​ន៏​ផ្ទាល់​ដល់​មន្រ្តី​របស់​ខ្លួន​តាមរយៈ​ទ្រឹស្តី​ក៏​ដូចជា​ការអនុវត្តន៍​ផ្ទាល់​នូវ​ជំនាញ​ជា​ ​អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ដ៏​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ ​។ ​វគ្គ​សិក្សា​នេះ​មាន​រយៈពេល​ ៥ ថ្ងៃ​ ​ចាប់ផ្តើម​ពី​ ​ថ្ងៃ​ទី​ ០១ ​ខែសីហា ​រហូតដល់​ ​ថ្ងៃ​ទី ០៥ ​ខែសីហា ​ឆ្នាំ ២០១៦ ​។ ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​សកម្មភាព​ក្នុង​ការបណ្តុះបណ្តាល​អំពី​សេវាកម្ម​ធានារ៉ាប់រង​។​

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​មេគង្គ​ក្នុង​ខែសីហា ​ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​មេគង្គ​ក្នុង​ខែសីហា ​ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​មេគង្គ​ក្នុង​ខែសីហា ​ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់​មេគង្គ​ក្នុង​ខែសីហា ​ឆ្នាំ ២០១៦