ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នក។ នៅក្រុមហ៊ុន មេគង្គ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀរវត្សន៍ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និង ឱកាសការងារយ៉ាងពិសេស។ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង ជីវប្រវត្ដិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖ ឫទំនាក់ទំនង់មកលេខទូរស័ព្ទ:


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី

មុខតំណែង : Sales Manager
ទីតាំង : Phnom Penh
ថ្ងៃផុតកំណត់ : 31-Aug-2020
តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ
 • Publish and report weekly and monthly sales facts, providing sales figures for staff to understand.
 • Publish and report sales performance and KPI.
 • Manage the sales activities of accounts located throughout his sales and his direct reports sales territory.
 • Drive solution selling capabilities throughout the organization.
 • Facilitate activities between clients, operations and executives, as well as other activities as needed to complete strategic selling process and new business development.
 • Work with business team to provide market updates.
 • Implement established sales plans and customer strategies.
 • Ensure sales support functions are in place.
 • Monitor customer preferences to determine focus of sales efforts.
 • Maintain product knowledge of our products and services.
 • Maintain industry knowledge of the uses and needs for our products and services.
 • Work closely with Head of Business, Operational team and other relevant team.
 • Perform other tasks assigned by management.
តម្រូវការតួនាទី
 • Minimum Bachelor Degree in Business, Sale, Marketing, Finance, Management or equivalent.
 • Experience in sales: at least 3 years of consultative sales experience.
 • At least 1year sales team management experience.
 • At least 2 years target sales experience.
 • Experience in financial sector is an advantage.
 • Demonstrated ability to manage complex deals.
 • Demonstrated ability to manage sale force on tight deadline and target.
 • Understanding of insurance concept is an advantage.
 • Visionary and possess strong leadership skills.
 • Strong in strategic thinking, problem-solving and negotiation skills.
 • Excellent interpersonal and communication skills.
 • Proficient in verbal and written English and Khmer.