ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នក។ នៅក្រុមហ៊ុន មេគង្គ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀរវត្សន៍ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និង ឱកាសការងារយ៉ាងពិសេស។ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង ជីវប្រវត្ដិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖ ឫទំនាក់ទំនង់មកលេខទូរស័ព្ទ:


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី

មុខតំណែង : Sale Executive
ទីតាំង : Phnom Penh
ថ្ងៃផុតកំណត់ : 31-Aug-2020
តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ
 • Approach, engage, collaborate and build relationship with prospect corporate and individual client
 • Plan and manage partnership with business entities to achieve sales targets, objectives and planned activities.
 • Implement established sales plans and customer service strategies.
 • Develop and manage campaigns to obtain sale result.
 • Prepare report of sales activities and sale results
 • Perform other tasks assigned by management.
តម្រូវការតួនាទី
 • Minimum Bachelor Degree in Business, Sale, Marketing or equivalent.
 • At least 1 year experience in sales.
 • Experience from financial sector is an advantage.
 • Demonstrated experience in establishing and managing relationship with business entities and individual customers.
 • Visionary and possess strong leadership skills.
 • Good in strategic thinking, problem-solving and negotiation skills.
 • Good interpersonal and communication skills.
 • Proficient in verbal and written English and Khmer.