ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នក។ នៅក្រុមហ៊ុន មេគង្គ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀរវត្សន៍ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និង ឱកាសការងារយ៉ាងពិសេស។ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង ជីវប្រវត្ដិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖ ឫទំនាក់ទំនង់មកលេខទូរស័ព្ទ:


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី

មុខតំណែង : Partnership Development Manager
ទីតាំង : Phnom Penh
ថ្ងៃផុតកំណត់ : 31-Aug-2020
តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ
 • Approach, engage, collaborate and build relationship with financial institutions in order to develop partnership to distribute insurance products.
 • Plan, lead and manage partnership with financial institutions and other business entities to achieve sales targets, objectives and planned activities.
 • Implement established sales plans and customer strategies.
 • Develop and manage campaigns to support, strengthen and maintain partnership.
 • Perform other tasks assigned by management.
តម្រូវការតួនាទី
 • Minimum Bachelor Degree in Business, Marketing, Communication or equivalent.
 • At least 2 years experience in financial sector and sales.
 • Experience from financial sector is an advantage.
 • Demonstrated experience in establishing and managing partnership with external entities.
 • Visionary and possess strong leadership skills.
 • Strong in strategic thinking, problem-solving and negotiation skills.
 • Excellent interpersonal and communication skills.
 • Proficient in verbal and written English and Khmer.