ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និង វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នក។ នៅក្រុមហ៊ុន មេគង្គ យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀរវត្សន៍ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និង ឱកាសការងារយ៉ាងពិសេស។ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ? ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និង ជីវប្រវត្ដិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់៖ ឫទំនាក់ទំនង់មកលេខទូរស័ព្ទ:


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មេគង្គ ម៉ាយក្រូអិុនសួរេន ភីអិលស៊ី

មុខតំណែង : Insurance Advisor
ទីតាំង : Phnom Penh, Battambong, Bonteay Mean Chey, Siem Reap, Kompong Cham
ថ្ងៃផុតកំណត់ : 31-Aug-2020
តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ
 • Acquire prospect customers (name, profile and contact information) and sell insurance products
 • Collect insurance premium and submit to head office
 • Carry on sale procedure from application to policy issuance
 • Recruit prospective candidates to become Insurance Advisor and join the salesforce team
 • Train new recruits to be able to perform all the roles of Insurance Advisor
 • Manage a team of Insurance Advisor when promoted to a more senior role
 • Other task assigned by management
តម្រូវការតួនាទី
 • Bachelor Degree in Sale, Marketing, Business or Equivalent
 • Work experience – not required
 • Skills – selling and customer service
 • Be proactive and result-oriented
 • Positive attitude toward sales job
 • Good interpersonal skills