ក្រុមហ៊ុន​ ​មេគង្គ ​ម៉ាយ​ក្រូ​អ៊ិន​សួរេន ​បាន​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​លេខ​ ៥៦១ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០២ ​ខែ​ ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​ ២០១៥ ។ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​មេគង្គ ​មាន​បណ្ដាញ​ចែកចាយ​ស្ទើរតែ​ពាសពេញ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ព័ត៌មាន

​ប្រភព​ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ស្តីពី​វិស័យ​ធានារ៉ាប់រង​ និង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ​និង​ពិភពលោក​។​

អានបន្ថែម

ផលិតផល

សូម​ប្រក​ដក្នុង​ចិត្ត​ថា​ ​ហានិភ័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អ្នក​ត្រូវបាន​ទទួល​រ៉ាប់រង​ដោយ​យើងខ្ញុំ​ តាមរយៈ​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើត​ដើម្បី​ឆ្លើ ...

អានបន្ថែម

ការទាមទារសំណង

​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ត្រូវការ​ស្នើសុំ​ទាមទារ​សំណង​ ​សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​យើងខ្ញុំ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​

អានបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុន​ ​មេគង្គ ​ម៉ាយ​ក្រូ​អ៊ិន​សួរេន ​បាន​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​លេខ​ ៥៦១ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០២ ​ខែ​ ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​ ២០១៥ ។ ​ក្រុមហ៊ុន​ ​មេគង្គ ​មាន​បណ្ដាញ​ចែកចាយ​ស្ទើរតែ​ពាសពេញ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​